ฝึกแถวและออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 250160

วันที่ 25 ม.ค.60 เวลา 14.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 ฝึกแถวและออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ ศพฐ.10