โครงการให้ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 09.00 -15.30 น. พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10 และ พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ5)ศพฐ.10 เปิดอบรม"โครงการให้ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย " แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 โดยมี เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครยะลา เป็นวิทยากร ณ ศพฐ.10 จว.ยะลา