หน่วยงาน

หมวด: หน่วยงาน

ประวัติของ ศพฐ.10

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2482 มีการตั้งหน่วยสาขาทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือสังกัดกองกำกับการตรวจ กองบังคับการตำรวจภูธร เขต 9 มีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานเน้นหนักทางด้านทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว

ปี พ.ศ. 2500 องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย(USOM) ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงงาน ด้านวิทยาการตำรวจ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญจาก เอฟ บี ไอ มาทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในทางวิทยาการหลายด้านและได้เปลี่ยนระบบ พิมพ์ลายนิ้วมือจากระบบ เฮนรี่ เป็นระบบ เอฟ บี ไอ

ปี พ.ศ. 2520 กองพิสูจน์หลักฐานซึ่งขณะนั้นสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงด้านวิทยาการในส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ผ่านงานจากกองพิสูจน์หลักฐานมาแล้ว จำนวน 2 นาย มาประจำที่หน่วยงานนี้ ซึ่งในขณะนั้นยังสังกัดกองบังคับการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจภูธร 4 จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2521 จัดตั้งกองกำกับการวิทยาการ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร 12 จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2526 กรมตำรวจได้มีคำสั่งให้ย้ายกองกำกับการวิทยาการไปตั้ง ณ ตึกบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบังคับการตำรวจภูธร 12 รวมที่ตั้ง ณ ที่ทำการเดียวกัน มีพื้นที่รับผิดชอบตามที่ กองบังคับการตำรวจภูธร 12 รับผิดชอบคือ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล

ปี พ.ศ. 2535 – 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2535 และระเบียบ กรมตำรวจว่าด้วยการกำหนดหน้าที่การงานในราชการกรมตำรวจ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2536 จัดตั้งสำนักงานวิทยาการกรมตำรวจ และจัดตั้งกองบังคับการวิทยาการขึ้น 4 ภาค แต่ละภาคมีหน้าที่ควบคุมบริหารงานกองกำกับการวิทยาการเขต ภาคละ 3 กองกำกับการ โดยแยกกองกำกับการวิทยาการออกจากกองบังคับการตำรวจภูธร 12 มาเป็น กองกำกับการวิทยาการ เขต 12 ขึ้นตรงต่อกองบังคับการวิทยาการภาค 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมและแบ่งแยกงานขึ้นใหม่

ปี พ.ศ. 2537 – 2538 ก.ตร.ได้ประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อ 13 ก.ค. 2537 ให้ตัดโอนตำแหน่งและยุบวิทยาการจังหวัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับกองกำกับการวิทยาการเขตและต่อมา ก.ตร.ได้มีมติรับทราบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงการกำหนด ตำแหน่งในหน่วยงาน สวท.(ก.ตร.ตำแหน่งที่ได้ประชุม ครั้งที่ 7/2537 เมื่อ 13 ก.ค. 2537) นั่นคือยุบวิทยาการจังหวัดยะลาเปลี่ยน มาเป็น งาน 4(ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ)และ สวท.ได้มีคำสั่งที่ 63/2538 และ 68/2538 ลง 15 ส.ค. 2538 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจวิทยาการจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับกองกำกับการวิทยาการเขต เป็น ข้าราชการตำรวจงาน 4 กองกำกับการวิทยาเขต 12

ปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เป็นผลให้ วิทยาการเขต 45 เปลี่ยนเป็น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

ผู้บังคับบัญชา

                                                                          พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ        ผบช.สพฐ.ตร.

 

       พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส

          ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.

   

  พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

ผบก.ศพฐ.๑๐

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24