จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จำนวน 21 รายการ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จำนวน 21 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จํานวน 3 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จํานวน 3 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร DNA จํานวน 17 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงาน กชว.ศพฐ.10 จำนวน 6 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงาน กชว.ศพฐ.10 จํานวน 14 รายการ 

  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกลุมงาน กชว.ศพฐ.10 จํานวน 29 รายการ

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงาน กชว.ศพฐ.10 จํานวน 12 รายการ

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงาน กชว.ศพฐ.10 จํานวน 19 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 5 ตําแหนง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 5 ตําแหนง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องตรวจพิสูจนยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ตูดูดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตูดูดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องใหแสงหลายความถี่ จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกเครื่องใหแสงหลายความถี่ จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ กลองวีดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือกกลองวีดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีวัตถุระเบิดและสารเคมีไวไฟดวยเทคนิคแยกสารโดยใชแกสเปน ตัวพาพรอมเครื่องวิเคราะหมวลสาร Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC/MS) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการตรวจวิเคราะหชนิดของสารเคมีวัตถุระเบิดและสารเคมีไวไฟในเหตุลอบวางระเบิด โดยวิธีคัดเลือกเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีวัตถุระเบิดและสารเคมีไวไฟดวยเทคนิคแยกสารโดยใชแกสเปน ตัวพาพรอมเครื่องวิเคราะหมวลสาร Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC/MS) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการตรวจวิเคราะหชนิดของสารเคมีวัตถุระเบิดและสารเคมีไวไฟในเหตุลอบวางระเบิด โดยวิธีคัดเลือก

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะหดีเอ็นเออัตโนมัติ 24 ตัวอยาง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกเครื่องวิเคราะหดีเอ็นเออัตโนมัติ 24 ตัวอยาง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องแกสโครโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC/MS) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการวิเคราะหชนิดของสารเคมีและชนิดของ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ําได จํานวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ําได จํานวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ อุปกรณตรวจพิสูจนหลักฐานอาชญากรรมคอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการโดยวิธีคัดเลือกอุปกรณตรวจพิสูจนหลักฐานอาชญากรรมคอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการโดยวิธีคัดเลือก 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยวัตถุที่เกิดจาก เครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MARKS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ชุดตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือแบบอัตโนมัติ (mini-AFIS) ชนิดกระเป๋าหิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดหาเครื่องมือและพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจนหลักฐานจังหวัดในสังกัด จํานวน 2 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จางเหมาบริการสอบเทียบเครื่อง GC จํานวน 1 งาน ของกลุมงานตรวจยาเสพติด และพิสูจนหลักฐานจังหวัดในสังกัดหลักฐานจังหวัดในสังกัดหลักฐานจังหวัดในสังกัด 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี เพื่อใชในงานตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ จํานวน 7 รายการ 

  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจนหลักฐานจังหวัดในสังกัด จํานวน 39 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร สําหรับใชงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด จํานวน 12 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง จํานวน 48 รายการ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง จํานวน 48 รายการ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง จํานวน 48 รายการ 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยใช้ลายนิ้วมือ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี เพื่อใชในงานตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ จํานวน 7 รายการชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี เพื่อใชในงานตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ จํานวน 7 รายการ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี เพื่อใชในงานตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ จํานวน 8 รายการ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี เพื่อใชในงานตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ จํานวน 8 รายการ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อแกส สําหรับใชงานตรวจยาเสพติด จํานวน 4 รายการ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (FTIR) จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (FTIR) จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBISชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBIS 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการบริหารจัดการ ศนต.จชต. ในไตรมาส 3-4ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการบริหารจัดการ ศนต.จชต. ในไตรมาส 3-4 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ สำหรับมาตรฐาน ISO17025ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ สำหรับมาตรฐาน ISO17025 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 14 รายการชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 14 รายการ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี QIAGEN Proteinase K (10 ml) จำนวน 10 ขวด เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี QIAGEN Proteinase K (10 ml) จำนวน 10 ขวด เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อซ่อมบำรุงเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBIS

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 42 รายการ ของกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จำนวน 72 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ยี่ห้อ LEED

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จำนวน 16 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตัดเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยลำแสงเลเซอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝง จำนวน 4 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐(จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐(จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส /หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10/ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 10 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 15 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ สำหรับมาตรฐาน ISO17025 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 6 รายการ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง ION SCAN ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ /ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้(จว.ยะลา) 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดแท้งค์น้ำยิงเก็บกระสุนและปลอกกระสุนปืน จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBIS/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ชองกลุ่มงานตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10(จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง ION SCAN ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10(จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต(คาวัสดุวิทยาศาสตร กคม.)/หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้(ค่าซ่อมเครื่อง GC กยส.)/หน่วยงานเจ้าของ โครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และ พฐ.จว.ในสังกัด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และ พฐ.จว.ในสังกัด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( วัสดุวิทยาศาสตร DNA 5,208,760.00) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( วัสดุวิทยาศาสตร DNA 5935290) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( วัสดุวิทยาศาสตร DNA 1,377,148.85) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( วัสดุวิทยาศาสตร DNA 172500) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( วัสดุวิทยาศาสตร DNA 1007073) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ จํานวน 4 เครื่อง)/หนวยงานเจาของโครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBIS/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้(วัสดุ กยส.) /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ผลผลิตการอำนวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ผลผลิตการอำนวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ผลผลิตการอํานวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ (วัสดุโครงการ DNA) / หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ผลผลิตการอำนวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA) / หน่วยงานเจ้าของ โครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา) 

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้(วัสดุโครงการ DNA) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา) 

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต(วัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ)/หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา) 

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต(วัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ)/หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วัสดุโครงการ DNA) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วัสดุโครงการ DNA) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)  

  การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต(คาวัสดุ DNA) /หนวยงานเจาของโครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต(คาซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร DNA)/หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ผลผลิตการอํานวยความยุติธรรมกิจกรรมการตรวจพิสูจนหลักฐานการดําเนินงานดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ (คาวัสดุวิทยาศาสตร DNA)/หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ผลผลิตการอํานวยความยุติธรรมกิจกรรมการตรวจพิสูจนหลักฐานการดําเนินงานดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ/หนวยงานเจาของโครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (คาวัสดุ DNA) /หนวยงานเจาของโครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต( จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรใชสําหรับงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ) /หนวยงานเจาของ โครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต/หนวยงานเจาของโครงการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมโดยการขยายฐานข้อมูล

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ(IBIS)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.นราธิวาส พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในราชการ สำหรับการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหารายการรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขับเคลื่อน4 ล้อ หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน กำหนดให้มีการติดตั้งแผ่นเหล็กกันระเบิดใต้ท้องรถ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 (จว.ยะลา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมReal-time PCR ของทางราชการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เขม่าปืน(AAS)
trการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคชั่น( XRDX )

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์สีขนาดหน้ากว้าง44 นิ้ว) สําหรับจัดทําผัง เชื่อมโยงเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ( ซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า(UPS) ใช้สําหรับเครื่องตรวจหาปริมาณโลหะองค์ประกอบของธาตุ Scanning Electron Microscope(SEM)/EDXRF )

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในราชการงานทะเบียนประวัติ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ้างสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟฟี่ (GC VARIAN CP-3800)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต ศชต.(การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ) 1

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต ศชต.(การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ) 2

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต ศชต.(การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ) 3

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ศชต. (การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ(IBIS)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการจัดหาวัสดุ(DNA)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการวัสดุ(DNA)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการอำนวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ตรวจชีววิทยา(DNA)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ -1

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตังหวัดชายแดนภาคใต้ -2 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการอำนวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้สนนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ตรวจชีววิทยา(DNA)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการความไม่สงบในเขตังหวัดชายแดนภาคใต้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจเปรียบเทียบกระสุนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBIS 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการอำนวยความยุติธรรมกิจกรรมการครวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (รายการค่าวัสดุ DNA) 1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการผลผลิตการอำนวยความยุติธรรมกิจกรรมการครวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (รายการค่าวัสดุ DNA) 2  

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (DNA) 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์(AAS280Z Agilent) 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และติดตั้งอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDS)  

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (XRD) รอบระยะครั้งที่ 2 ปี 2558 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และติดตั้งตู้ดูดควันพิษห้องปฎิบัติการ 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ตรวจยาเสพติด)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  โครงการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ (เครื่อง Freezer-80 องศา ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ของกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ)

ผู้บังคับบัญชา

                   

 

พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ
  ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันติ์  สุขวัจน์ 
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

 

พล.ต.ต.ณฐพล  สามเสน
ผบก.ศพฐ.๑๐

Vina Awesome Image Slider

เว็บไซต์ ศพฐ.10

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com
Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24