Black Ribbon

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 / ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้


ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.กิตติพงษ์  เงามุข
ผบช.สพฐ.ตร

พล.ต.ต.มโนช  ตันตระเธียร
รอง ผบช.สพฐ.ตร(1)

พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ
ผบก.ศพฐ.10/ผบ.ศนต.จชต.

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อแกส สําหรับใชงานตรวจยาเสพติด จํานวน 4 รายการ 
 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (FTIR) จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (FTIR) จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ 
 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBISชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ IBIS     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการบริหารจัดการ ศนต.จชต. ในไตรมาส 3-4ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการบริหารจัดการ ศนต.จชต. ในไตรมาส 3-4   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ สำหรับมาตรฐาน ISO17025ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ สำหรับมาตรฐาน ISO17025 
    อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์น่าสนใจ