ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

มีโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น2ส่วน คือ

1)การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เป็นการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งออกไปยังสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ เช่น เหตุระเบิด ฆาตกรรม เพลิงไหม้ เพื่อค้นหาและตรวจเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการจดบันทึกรายละเอียดลงในเอกสาร ภาพถ่ายของสถานที่เกิดเหตุและหลักฐานต่างๆที่ตรวจพบ จัดทำแผนที่ แผนผังของสถานที่เกิดเหตุ และส่งมอบวัตถุพยานเพื่อดำเนินการต่อไป โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพยานทั้งหมด ต้องเป็นไปตามหลักของห่วงโซ่การครอบครองวัตถุพยาน (Chain of Custody)

2)การตรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นการตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานในห้องปฏิบัติการ แบ่งได้6กลุ่มงาน ได้แก่

กลุ่มงานที่ 1 :ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ของกลางเกี่ยวกับอาวุธปืน กระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน และลูกกระสุนปืน โดยมุ่งเน้นการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อเชื่อมโยงอาวุธปืนกับเหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธปืนเข้าด้วยกัน ด้วยเครื่องIBIS (Integrated  ballistics  identification system)การตรวจพิสูจน์หาร่องรอยการขูดลบแก้ไขเลขหมายประจำปืนและเครื่องหมายทะเบียนปืน นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาวิถีกระสุนปืนรวมถึงการตรวจหาเขม่าปืนที่มือผู้ต้องสงสัยด้วยเครื่องAAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)

กลุ่มงานที่2 :ตรวจลายนิ้วมือแฝง

ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง ที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ โดยนำมาเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของบุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือของกองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือAFIS (Automated  fingerprint  identification  system)ที่มีจำนวนมากกว่า10ล้านข้อมูล และฐานข้อมูลลายนิ้วมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มงานที่3 :ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภทชีววิทยาและดีเอ็นเอที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุและบุคคลต้องสงสัย โดยมุ่งเน้นในการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอเพื่อหาความสัมพันธ์นำไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลดีเอ็นเอที่ได้จัดทำไว้ ทำให้สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์จากวัตถุพยานกับวัตถุพยานและสามารถชี้ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

กลุ่มงานที่4 :ตรวจยาเสพติด

ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานในคดียาเสพติด เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน พืชกระท่อม โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ โดยที่มีการตรวจด้านคุณภาพวิเคราะห์ คือ การตรวจพิสูจน์ว่ายาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดหรือไม่และชนิดใด และตรวจด้านปริมาณวิเคราะห์ คือ การพิสูจน์หาปริมาณของสารเสพติดที่อยู่ในยาเสพติดของกลาง รวมทั้งการตรวจยาเสพติดในแหล่งผลิตยาเสพติด และการตรวจวิเคราะห์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทางเคมีในยาเสพติด โดยมีการจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลยาเสพติดที่ทำการตรวจพิสูจน์ทั้งลักษณะ รูปร่าง รูปแบบ และสารเสพติดที่ตรวจพบ(Drug profile)เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ แบ่งประเภทและสืบหาถึงแหล่งที่มาของยาเสพติดนั้นๆ

กลุ่มงานที่5 :ตรวจเอกสาร

มีหน้าที่ตรวจเอกสาร วัตถุร่องรอยและเงินตราปลอมแปลง เช่นการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ ตัวอักษรพิมพ์ดีด ชนิดกระดาษ ชนิดหมึก ร่องรอยการขูดลบแก้ไขเอกสารธนบัตรและเงินตรา รอยตราประทับแม่พิมพ์และเครื่องหมายการค้า และรูปรอยค้อนเหล็กตราประทับที่ไม้ของกลาง

กลุ่มงานที่ 6 ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

เป็นกลุ่มงานที่นำหลักการทางเคมีและฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานในคดีต่างๆ เช่น การตรวจหาชนิดของวัตถุระเบิด การตรวจสารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง สารไวไฟ วัตถุปลอมปน การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า การหลอมละลายของโลหะทองแดงเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร การเปรียบเทียบกระจก สี ดิน ทราย ลักษณะการขาดหรือการแตกหักของวัสดุ การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆ ตลอดจนการตรวจชนิดของเส้นใยจากป้ายผ้ารูปแบบ

กลุ่มงานที่ 7 : ตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

           ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

           ๒.ตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

           ๓.ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

           ๔. ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดีทัศน์

           ๕.ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

           ๖.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

           ๗.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           ๘.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ผู้บังคับบัญชา

                                                                           พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ        ผบช.สพฐ.ตร.

 

       พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส

          ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.

   

  พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

ผบก.ศพฐ.๑๐

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ ตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งตรวจชื่อ-ชื่อสกุล 

 

 

ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

 

เอกสารที่ต้องนำมาตรวจสอบประวัติบุคคล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งใบขับขี่สาธารณะ                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งจาก ตม.

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนไทย)                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือบริษัทรักษาความปลอดภัย

 

คลิปประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์น่าสนใจ
Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24