ประวัติของ ศพฐ.10

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2482 มีการตั้งหน่วยสาขาทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือสังกัดกองกำกับการตรวจ กองบังคับการตำรวจภูธร เขต 9 มีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานเน้นหนักทางด้านทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว

ปี พ.ศ. 2500 องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย(USOM) ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงงาน ด้านวิทยาการตำรวจ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญจาก เอฟ บี ไอ มาทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในทางวิทยาการหลายด้านและได้เปลี่ยนระบบ พิมพ์ลายนิ้วมือจากระบบ เฮนรี่ เป็นระบบ เอฟ บี ไอ

ปี พ.ศ. 2520 กองพิสูจน์หลักฐานซึ่งขณะนั้นสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงด้านวิทยาการในส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ผ่านงานจากกองพิสูจน์หลักฐานมาแล้ว จำนวน 2 นาย มาประจำที่หน่วยงานนี้ ซึ่งในขณะนั้นยังสังกัดกองบังคับการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจภูธร 4 จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2521 จัดตั้งกองกำกับการวิทยาการ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร 12 จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2526 กรมตำรวจได้มีคำสั่งให้ย้ายกองกำกับการวิทยาการไปตั้ง ณ ตึกบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบังคับการตำรวจภูธร 12 รวมที่ตั้ง ณ ที่ทำการเดียวกัน มีพื้นที่รับผิดชอบตามที่ กองบังคับการตำรวจภูธร 12 รับผิดชอบคือ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล

ปี พ.ศ. 2535 – 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2535 และระเบียบ กรมตำรวจว่าด้วยการกำหนดหน้าที่การงานในราชการกรมตำรวจ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2536 จัดตั้งสำนักงานวิทยาการกรมตำรวจ และจัดตั้งกองบังคับการวิทยาการขึ้น 4 ภาค แต่ละภาคมีหน้าที่ควบคุมบริหารงานกองกำกับการวิทยาการเขต ภาคละ 3 กองกำกับการ โดยแยกกองกำกับการวิทยาการออกจากกองบังคับการตำรวจภูธร 12 มาเป็น กองกำกับการวิทยาการ เขต 12 ขึ้นตรงต่อกองบังคับการวิทยาการภาค 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมและแบ่งแยกงานขึ้นใหม่

ปี พ.ศ. 2537 – 2538 ก.ตร.ได้ประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อ 13 ก.ค. 2537 ให้ตัดโอนตำแหน่งและยุบวิทยาการจังหวัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับกองกำกับการวิทยาการเขตและต่อมา ก.ตร.ได้มีมติรับทราบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงการกำหนด ตำแหน่งในหน่วยงาน สวท.(ก.ตร.ตำแหน่งที่ได้ประชุม ครั้งที่ 7/2537 เมื่อ 13 ก.ค. 2537) นั่นคือยุบวิทยาการจังหวัดยะลาเปลี่ยน มาเป็น งาน 4(ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ)และ สวท.ได้มีคำสั่งที่ 63/2538 และ 68/2538 ลง 15 ส.ค. 2538 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจวิทยาการจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับกองกำกับการวิทยาการเขต เป็น ข้าราชการตำรวจงาน 4 กองกำกับการวิทยาเขต 12

ปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เป็นผลให้ วิทยาการเขต 45 เปลี่ยนเป็น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

ผู้บังคับบัญชา

                                                                           พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ        ผบช.สพฐ.ตร.

 

       พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส

          ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.

   

  พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

ผบก.ศพฐ.๑๐

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ ตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งตรวจชื่อ-ชื่อสกุล 

 

 

ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

 

เอกสารที่ต้องนำมาตรวจสอบประวัติบุคคล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งใบขับขี่สาธารณะ                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งจาก ตม.

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนไทย)                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือบริษัทรักษาความปลอดภัย

 

คลิปประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์น่าสนใจ
Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24